გაანაღდეთ eMoney ბალანსი IntelExpress-ის მეშვეობით
გამოქვეყნებულია: 22.10.2015

eMoney ბალანსის განაღდება უკვე IntelExpress-ის საშუალებით არის შესაძლებელი, თქვენთვის სასურველ ვალუტაში: GEL, USD, EUR, RUB
თანხის მისაღებად აუცილებელია თქვენი პირადობის მოწმობა და გზავნილის კოდი წარადგინოთ: 
IntelExpress-ის ფილიალებში, თიბისი ბანკისა და თიბისი კონსტანტას ფილიალებში, ბანკი ქართუს ფილიალებში, ბაზის ბანკის ფილიალებში, კორ სტანდარტ ბანკის ფილიალებში, მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია "კრისტალი"-ს ფილიალებში.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.