პირადი ინფორმაცია

დამატებითი მონაცემები

გავეცანი და ვეთანხმები გენერალურ ხელშეკრულებას
გავეცანი და ვეთანხმები სს "იმანი ჯორჯიას" მომსახურების პირობებს, რომელიც წარმოადგენს გენერალური ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს
გავეცანი და ვეთანხმები მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას
გავეცანი და ვეთანხმები ვებგვერდის მოხმარების პირობებს
უფლებამოსილებას ვანიჭებ სს "იმანი ჯორჯიას" და თანხმობას ვაცხადებ მასზედ, რომ სს "იმანი ჯორჯიას" მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ოდენობით ნებისმიერი საკრედიტო ბიუროსგან მიღებულ იქნას ჩემს შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები და საკრედიტო ისტორია, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საკრედიტო გადაწყვეტილების მიღებისა და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის ან/და შენახვისთვის.
ვეთანხმები შეუზღუდავი რაოდენობით მივიღო სს "იმანი ჯორჯია" და მისი პარტნიორი კომპანიებისგან მარკეტინგული ხასიათის SMS და ელექტრონული წერილები ჩემს მიერ მითითებულ მობილურ ნომერზე ან/და ელექტრონულ ფოსტაზე სს "იმანი ჯორჯიას" მომსახურების პირობების შესაბამისად
თანხმობას ვაცხადებ, რომ სს "იმანი ჯორჯიამ" კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ჩემი იდენტიფიცირებისა და ბანკომატიდან თანხის განაღდების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან მიიღოს, ორგანიზაციისთვის აუცილებელი, ჩემი პერსონალური მონაცემები (იმისათვის რომ სსიპ-სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში გადამოწმდეთ სავალდებულოა თქვენი საბანკო ანგარიშიდან გადმორიცხოთ მინიმუმ ერთი თეთრი სს "იმანი ჯორჯიას" იურიდიულ ანგარიშზე შესაბამისი დანიშნულებით. სრული ინსტრუქცია იხილეთ აქ)


ვარ პოლიტიკურად აქტიური

თუ თქვენ არ გაქვთ გაფორმებული ხელშეკრულება სს "იმანი ჯორჯიასთან", რეგისტრაციის გავლამდე, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 0322424646
http://

საკონტაქტო პირი