პირადი ინფორმაცია

დამატებითი მონაცემები

გავეცანი და ვეთანხმები გენერალურ ხელშეკრულებას
გავეცანი და ვეთანხმები სს "იმანი ჯორჯიას" მომსახურების პირობებს, რომელიც წარმოადგენს გენერალური ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს
გავეცანი და ვეთანხმები მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას
გავეცანი და ვეთანხმები ვებგვერდის მოხმარების პირობებს
უფლებამოსილებას ვანიჭებ სს "იმანი ჯორჯიას" და თანხმობას ვაცხადებ მასზედ, რომ სს "იმანი ჯორჯიას" მიერ საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ოდენობით ნებისმიერი საკრედიტო ბიუროსგან მიღებულ იქნას ჩემს შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები და საკრედიტო ისტორია, მისი გაცნობის, გადამოწმების, შედარების, საკრედიტო გადაწყვეტილების მიღებისა და სხვა საქმიანობისათვის გამოყენების, ანალიზის ან/და შენახვისთვის.
ვეთანხმები შეუზღუდავი რაოდენობით მივიღო სს "იმანი ჯორჯია" და მისი პარტნიორი კომპანიებისგან მარკეტინგული ხასიათის SMS და ელექტრონული წერილები ჩემს მიერ მითითებულ მობილურ ნომერზე ან/და ელექტრონულ ფოსტაზე სს "იმანი ჯორჯიას" მომსახურების პირობების შესაბამისად


მე წარმოვადგენ პოლიტიკურად აქტიურ პირს (PEP) (მის ოჯახის წევრს ან მასთან საქმიან ურთიერთობაში მყოფ პირს)

პოლიტიკურად აქტიური პირი გულისხმობს – ფიზიკურ პირს, რომელსაც შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით უკავია სახელმწიფო (საჯარო) პოლიტიკური თანამდებობა ან/და ეწევა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ და პოლიტიკურ საქმიანობას.

პოლიტიკურად აქტიური პირები არიან: სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი და მთავრობის წევრი, აგრეთვემათი მოადგილეები, სამთავრობო დაწესებულების ხელმძღვანელი, პარლამენტის წევრი, უზენაესი სასამართლოს წევრი, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი პირი, ცენტრალური (ეროვნული) ბანკის საბჭოს წევრი, ელჩი, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი პირი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების)ხელმძღვანელი, პოლიტიკური პარტიის (გაერთიანების) აღმასრულებელი ორგანოს წევრი, სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოღვაწე, ასევე მათი ოჯახის წევრები, აგრეთვე მასთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი; პირი პოლიტიკურად აქტიურ პირად ითვლება ზემოაღნიშნული თანამდებობის დატოვებიდან ერთი წლის განმავლობაში.


თუ თქვენ არ გაქვთ გაფორმებული ხელშეკრულება სს "იმანი ჯორჯიასთან", რეგისტრაციის გავლამდე, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 0322424646
http://

საკონტაქტო პირი


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.