ინფორმაცია კლიენტის შესახებ
პრეტენზიის წარმდგენი პირი

ივსება იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი და პრეტენზიის წარმომდგენი პირი სხვადასხვაა

წინამდებარე განაცხადის წარმოდგენით ვადასტურებ, რომ:

  • განაცხადში მითითებული მონაცემები არის უტყუარი და ზუსტი
  • განაცხადის წარმოდგენისათვის გამაჩნია სათანადო უფლებამოსილება ან/და მოპოვებული მაქვს ყველა საჭირო თანხმობა/ნებართვა
  • სრულად ვარ პასუხისმგებელი განაცხადის სს "იმანი ჯორჯიასთვის" წარდგენის შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე
  • ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილ განაცხადს აქვს მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი განაცხადის იდენტური იურიდიული ძალა