პრეტენზიის მიღების განაცხადის ფორმა

ინფორმაცია კლიენტის შესახებ
პრეტენზიის წარმდგენი პირი

ივსება იმ შემთხვევაში თუ კლიენტი და პრეტენზიის წარმომდგენი პირი სხვადასხვაა

გთხოვთ, მიუთითოთ პრეტენზიის შინაარსი ქვემოთ მოცემულ ველში

წინამდებარე განაცხადის წარმოდგენით ვადასტურებ, რომ:

  • განაცხადში მითითებული მონაცემები არის უტყუარი და ზუსტი
  • განაცხადის წარმოდგენისათვის გამაჩნია სათანადო უფლებამოსილება ან/და მოპოვებული მაქვს ყველა საჭირო თანხმობა/ნებართვა
  • სრულად ვარ პასუხისმგებელი განაცხადის სს "იმანი ჯორჯიასთვის" წარდგენის შედეგად გამოწვეულ ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე
  • ელექტრონული ფორმით წარმოდგენილ განაცხადს აქვს მატერიალური ფორმით წარმოდგენილი განაცხადის იდენტური იურიდიული ძალა
-->