მაგალითად 7 არხი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 3000
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება