მაგალითად Vkontakte.ru

   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1000