მაგალითად 7 არხი

სულ გადარიცხულია 44.23 L

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება