მაგალითად Inex.ge

სულ გადარიცხულია 50.23 L

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება