მაგალითად ZCredit

  L  დამრგვალება 1
min. 1, max. 100
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება