მაგალითად XSOLLA ინვოისი

   დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 1500