მაგალითად EVDO - ინტერნეტი
   დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 500