მაგალითად იზი კრედიტი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება