სესხის გადახდის დროს:
ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების მიზნით გთხოვთ, ერთი თვის განმავლობაში განაცხადში მითითებული ელ.ფოსტის მეშვეობით სილქ როუდ ბანკში
გაგზავნოთ მოთხოვნა ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნებაზე ან მიმართოთ ბანკის სერვის ცენტრს. ერთი თვის განმავლობაში,
ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნებაზე მოთხოვნის არ არსებობის შემთხვევაში თანხა დაბრუნებას აღარ ექვემდებარება

სესხის გადავადების დროს:
ა) ზედმეტად გადახდილი თანხით დაიფარება სასესხო დავალიანება, შესაბამისად ზედმეტად გადახდილი თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება
ბ) ნაკლები თანხის გადახდის შემთხვევაში არ შესრულდება თქვენი მოთხოვნა სესხის გადავადებაზე, ამასთან, თუ სესხის ვადის ამოწურვამდე სრულად არ გადაიხიდთ
სესხის გადავადების საკომისიოს, თქვენს მიერ გადახდილი თანხით შემცირდება სასესხო დავალიანება
min. 0.1 max. 2000
GEL
 GEL
 GEL
-->