მაგალითად hotsale.ge

სესხის გადახდის დროს:
ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების მიზნით გთხოვთ, ერთი თვის განმავლობაში განაცხადში მითითებული ელ.ფოსტის მეშვეობით სილქ როუდ ბანკში
გაგზავნოთ მოთხოვნა ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნებაზე ან მიმართოთ ბანკის სერვის ცენტრს. ერთი თვის განმავლობაში,
ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნებაზე მოთხოვნის არ არსებობის შემთხვევაში თანხა დაბრუნებას აღარ ექვემდებარება

სესხის გადავადების დროს:
ა) ზედმეტად გადახდილი თანხით დაიფარება სასესხო დავალიანება, შესაბამისად ზედმეტად გადახდილი თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება
ბ) ნაკლები თანხის გადახდის შემთხვევაში არ შესრულდება თქვენი მოთხოვნა სესხის გადავადებაზე, ამასთან, თუ სესხის ვადის ამოწურვამდე სრულად არ გადაიხიდთ
სესხის გადავადების საკომისიოს, თქვენს მიერ გადახდილი თანხით შემცირდება სასესხო დავალიანება
   დამრგვალება 0.01
min. 0.1, max. 2000
 
 
გადახდის დარეგისტრირება
სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.