• თუ გადამხდელს სურს სესხის დაფარვა ამისთვის გამოიყენება სერვისი - სესხის დაფარვა. დაბრუნებულ ინფორმაციაში მოყვანილია მხოლოდ დავალიანების თანხა. დავალიანების გადახდა შესაძლებელია ნაწილ-ნაწილ.
  • თუ გადამხდელს სურს სესხის დაფარვის პერიოდის გახანგრძლივება ამისთის გამოიყენება სერვისი - სესხის გადავადება. დაბრუნებულ ინფორმაციაში მოყვანილია გადავადების ღირებულება დღეების მიხედვით (7 დღე, 14 დღე, 21 დღე, 28 დღე). თუ გადახდილი თანხა აჭარბებს გადავადების ღირებულების თანხას, მაშინ თანხის სხვაობა ხმარდება სესხის ძირი თანხის დაფარვას.
   დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1500
 
 
გადახდის დარეგისტრირება
სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.