მაგალითად წიწამური დღეს

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 15500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება