მაგალითად ბანი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.1, max. 500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება