მაგალითად ბარამი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1.2, max. 432
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება