მაგალითად საჩხერე გაზი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.1, max. 1500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება