მაგალითად 7 არხი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 1, max. 1200
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება