მაგალითად ბათუმის წყალი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 1200
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება