მაგალითად eBay Georgia

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.1, max. 5000
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება