მაგალითად საჩხერე გაზი

  L  დამრგვალება 0.01
min. 0.5, max. 1000
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება