მაგალითად Smartivi and PersonalID

   დამრგვალება 0.01
min. 0.01, max. 800