მაგალითად აიფული (iPuli)

  L  დამრგვალება 1
min. 0.01, max. 500
 L
 L
გადახდის დარეგისტრირება