მაგალითად ZCredit

   დამრგვალება 0.01
min. 0, max. 800