ცვლილება eMoney ბალანსის სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან შევსების პირობებში
გამოქვეყნებულია: 08.01.2019

 

მომხმარებელს შეეძლება eMoney ბალანსის შევსება სწრაფი ჩარიცხვის აპარატიდან შემდეგი შეზღუდვების გათვალისწინებით:

 თვიური ლიმიტი (30 კალენდარული დღე) -  სამი ჩარიცხვა

 დღიური ლიმიტი (24 საათი) - ერთი ჩარიცხვა

 ჩარიცხული თანხის რაოდენობა დამოკიდებულია სწრაფი ჩარიცხვის აპარატის ერთჯერადად მიღებული თანხის ოდენობაზე.

 აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება დაიწყება 8 იანვრიდან და გავრცელდება ეტაპობრივად ყველა იმ სწრაფი ჩარიცხვის აპარატზე, რომლიდანაც ხდება eMoney ბალანსის შევსება.


სს „იმანი ჯორჯია“ მიზნად ისახავს მომხმარებლებისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნასა და თაღლითური ქმედებებისგან მიღებული შესაძლო ზიანის თავიდან აცილებას, რისთვისაც ის მიმართავს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, მათ შორის და არა მხოლოდ: სისტემის შიგნით განხორციელებული ტრანზაქციების მიზნობრიობის, დანიშნულებისა და შინაარსის კონტროლს, მისი მომხმარებლების ქცევასა და აქტივობაზე დაკვირვებას. მიუხედავად კომპანიის მცდელობისა, მაინც არსებობს მესამე პირთა ქმედებებით გამოწვეული მომხმარებელთა დაზარალების რისკები. აღნიშნული თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ: გამოიჩინოთ მაქსიმალური სიფრთხილე უცხო პირებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებისას; გადაამოწმეთ ვის ურიცხავთ ან ვისგან იღებთ თანხას; რა მიზნობრიობით და დანიშნულებით რიცხავთ ან იღებთ თანხას. აღნიშნული რეკომენდაციები არის მინიმალური (და არა ყველა) ქმედებები, რითიც შეგიძლიათ თავი დაიზღვიოთ ფინანსური და ლეგალური რისკებისგან.