სს“ იმანი ჯორჯია“ მოქმედებს საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ქვეშ და შესაბამისად რეგისტრირებულია საგადახდო მომსახურების პროვაიდერად საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2012 წლის 12 დეკემბრის განკარგულებით #85. მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი არც ერთ შემთხვევაში არ არის პასუხისმგებელი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ ვალდებულებების არაჯეროვან შესრულებაზე.